Dit is de payoff

Casussen

Voorbeelden van specialistische hulp

Mensen met een beperking en bijkomende problemen vragen vaak gespecialiseerde ondersteuning. Het liefst thuis of in de buurt waar ze wonen. Huisartsen, mantelzorgers en sociale wijkteams voelen dat zij hiervoor vaak de kennis missen. Zij kunnen via De Praktijk een beroep kunnen doen op professionals bij gespecialiseerde zorgaanbieders als Pluryn, Driestroom, Dichterbij en de AVG-praktijk van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael.

Hieronder leest u een paar 'Praktijk-voorbeelden':

Casus 1.

Een schoolverlater met een verstandelijke beperking ligt thuis de hele dag op de bank of in bed. ’s Avonds hangt hij rond met zijn vrienden. Deze jongeman wordt aangemeld bij De Praktijk. Na het lezen van het dossier en een gesprek met zijn docent, die nog even betrokken is, gaat de triagist op huisbezoek. Hij wil kijken of de jongere zelf in beweging te krijgen is. Hij gaat op zoek naar de sterke punten. Deze jongere heeft een aantal goede vrienden die hem stimuleren om iets van zijn leven te maken. Er wordt voorgesteld om een vorm van person centered planning in te zetten. Dit is een methodiek die ervoor zorgt dat een cliënt zelf, met ondersteuning van mensen uit zijn netwerk een plan voor zijn leven maakt. Deze jongen nodigt daar zijn vrienden voor uit. Hij maakt, onder begeleiding, samen met zijn vrienden ”zijn” plan en dit leidt ertoe dat deze jongere gekoppeld wordt aan een trajectcoach die hem nu helpt bij het vinden van werk waar hij de bank voor af wil komen.
Door de interventie van De Praktijk, waarbij de triagist een creatieve oplossing heeft gezocht voor deze hulpvraag, is de cliënt zich nu aan het oriënteren op werk. Zonder deze interventie zou hij nog steeds thuis hebben gezeten en een te groot appèl hebben gedaan op zijn netwerk en andere hulp. In deze casus is preventief gewerkt. De kwaliteit van leven van de cliënt is verbeterd en het inschakelen van “dure zorg” is niet nodig.

Casus 2.

Een getraumatiseerde vrouw met een licht verstandelijke beperking is de laatste maanden erg achterdochtig geworden. Zij is aangemeld bij De Praktijk omdat ze veel stress gerelateerde klachten heeft die hun oorsprong vinden in het verleden. Ze dreigt definitief uit te vallen op haar werk. Deze mevrouw is zo achterdochtig dat ze niet wil dat de triagist de gegevens in bezit krijgt van eerdere onderzoeken. De triagist gaat op huisbezoek. Dit schept vertrouwen. De vrouw kan haar verhaal kwijt en de triagist krijgt vervolgens de verslagen in te zien. Behandeling voor trauma’s uit het verleden wordt geïndiceerd. De triagist zet de vraagstelling op papier en de vrouw krijgt passende hulp.
De traumabehandeling zorgt voor het gewenste resultaat. De vrouw heeft weer vertrouwen in haar omgeving, heeft haar trauma’s grotendeels verwerkt en de vrouw blijft beschikbaar voor het arbeidsproces. Zij hoeft niet terug te vallen op een uitkering.

Casus 3.

Een cliënt wordt aangemeld bij De Praktijk. Het is een vrouw met psychische problematiek die op gemiddeld tot beneden gemiddeld niveau functioneert. Ze heeft last van psychische klachten. Ze wordt door de begeleider van haar kinderen die een verstandelijke beperking hebben aangemeld bij De Praktijk voor behandeling. De triagist bestudeert de aanmeldingsgegevens en heeft contact met deze vrouw. Haar vraag is helder, ze heeft last van nare gebeurtenissen die ze in het verleden heeft meegemaakt. Ze is verschillende malen aangemeld bij een reguliere GGZ instelling die haar niet in één van de zorgpaden kan plaatsen. De triagist gaat overleggen met de GGZ instelling. In overleg komen ze erop uit dat deze cliënt het beste ondersteund kan worden door een POH GGZ. De triagist brengt deze boodschap terug naar de cliënt, de verwijzing wordt door de GGZ instelling geregeld.
De cliënt heeft hiermee een passende plek gevonden en er wordt voorkomen dat “dure” 3e lijns zorg wordt ingezet, terwijl er voorliggend 1ste lijns mogelijkheden zijn.

Casus 4.

Een huisarts meldt een cliënt uit zijn praktijk aan bij De Praktijk en vraagt om behandeling van de cliënt. Na de hulpvraagverduidelijking blijkt dat deze cliënt meer baat heeft bij het op orde krijgen van haar leven. De cliënt krijgt het advies om samen met het wijkteam op zoek te gaan naar een organisatie die ambulante begeleiding kan bieden. Door passende begeleiding te organiseren kan zwaardere problematiek en inzet van “dure” zorg voorkomen worden.

In bovenstaande casuïstiek was voldoende informatie aanwezig voor de triagist om direct een hulpvraag op te stellen. Soms is dit er niet en dan kan verdere diagnostiek geïndiceerd worden. Hierna volgen twee voorbeelden waarin diagnostisch onderzoek geïndiceerd wordt.

Casus 5.

Een vrouw met een niet aangeboren hersenafwijking (NAH) wordt aangemeld bij De Praktijk. Ze loopt steeds vast in haar leven. Het is voor haar en haar omgeving niet duidelijk wat ze kan en aan kan. De triagist stelt na het dossieronderzoek en de hulpvraagverduidelijking neuropsychologisch onderzoek voor. Het is op basis van dit diagnostisch onderzoek mogelijk om passende ondersteuning in te zetten bij de vrouw thuis. De vrouw krijgt hierdoor weer vat op haar leven en haar netwerk leert om te gaan met de situatie.

Casus 6.

Een vrouw met een verstandelijke beperking, die in een woonvorm woont, heeft al geruime tijd last van forse stemmingswisselingen. Ze heeft een paar goede weken en vervolgens weer een paar weken dat het niet gaat. Ze komt het bed niet uit en kan verbaal agressief reageren tegen haar begeleiders. Om te kijken wat er aan de hand is stelt de triagist na dossieronderzoek en hulpvraagverduidelijking voor om verdere diagnostiek te doen om zo een passende behandeling te kunnen starten. Na de diagnostiek volgde een terugkoppeling naar de triagist. Deze zette vervolgens de behandelvraag op papier.
Diagnostiek en passende behandeling heeft er toe geleid dat deze vrouw een eigen appartementje bewoont (met ondersteuning) en een opleiding volgt. Ze is bezig om haar sociale netwerk uit te breiden. Haar stemmingswisselingen zijn sterk afgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. [ SLUITEN ]